Oldenzaalse zusterverenigingen

De Oelewapperswww.oelewappers.info
De Vennemuskeswww.ocvdevennemuskes.nl
De Blaanke Boeskeulkeswww.blaankeboeskeulkes.nl
De Spanvoggelwww.spanvoggel.nl
De Thijdarrenwww.thijdarren.nl
De Glasbloazerswww.ocvdeglasbloazers.nl
De Markloawenwww.markloawen.nl
Barrakkuswww.barrakkus.nl
Kameraddraaierswww.kameraddraaiers.nl
De Naaideuskeswww.naaideuskes.nl
De Boeskoolwitjes
De Muiterswww.demuiters.com
O.O.V. De Buurleu (Oldenzaal)www.oovdebuurleu.nl

Hofkapellen CV De Knollentrekkers

Les Miezerableswww.lesmiezerables.nl
La Dolce Vitawww.dweilorkestladolcevita.nl

Zusterverenigingen in & om Weerselo

J.C.V. De Pearse Köp (Weerselo)
www.depearsekop.nl
C.V. De Othmarridders (Ootmarsum)www.othmarridders.nl
C.V. ‘n Lesten Stuuver (Rossum)www.n-lesten-stuuver.nl
C.V. De Kottelpeern (Denekamp)www.kottelpeern.nl
C.V. De Nachtuulkes (Denekamp)www.nachtuulkes.nl
C.V. De Greune Kottelpeerkes (Denekamp)www.greun.nl
C.V. De Gaffelaoskes (Losser)www.gaffelaoskes.nl
C.V. De Nettelkornkes (Deurningen)www.nettelkornkes.nl
C.V. De Bosdûvelkes (De Lutte)www.bosduvelkes.nl
C.V. De Tuffelkeerlkes (De Lutte)www.tuffelkeerlkes.nl
C.V. De Toet’nbloazers (Borne)www.toetnbloazers.nl
C.V. De Knoll’ntrekkers (Bornebroek)www.knollntrekkers.nl

Meer carnavaleske en interessante links:

De Optochtenkalander: www.optochtenkalender.nl
VVV Dinkellandwww.vvvdenekamp.nl
Uit In Oldenzaalwww.uitinoldenzaal.nl
Carnavalstapstadwww.carnavalsstapstad.nl
Carnaval in Oldenzaalwww.carnavalinoldenzaal.nl